Ехокардиография – стандартни трансторакални протоколи

Стандартните трансторакални протоколи отразяват последователността на сканирането при трансторакалната кардиоехография.

Парастернална дълга ос

1.       Целим максимална дълбочина на сакнирането, при която може да се види и задната стена на лявото предсърдие/лявата камера

2.       В М-моде се измерват аортата и лявото предсърдие, ако измерванията са некоректни се пристъпва към 2D измерване

3.       Визуализира се лявата камера на ниво хорди на митралната клапа

4.       Цветен доплер на аортната клапа

5.       Цветен доплер на митралната клапа

6.       Визуализира се асцендентната аорта чрез висок парастернален достъп

Къса ос – на ниво аортна клапа

Пулмонална клапа

1.       2D

2.       Цветен Доплер на клапата

3.       Пулсов Доплер под и над пулмоналната клапа

4.       Да се визуаризират ако е възможно клоновите на пулмоналната артерия (цветно)

Аортна клапа

1.       2D

2.       Да се визуализират коронариите (ако е възможно)

3.       Цветен Доплер

Трикупсидална клапа

1.       2D

2.       Цветен Доплер на клапата

Апикален 4-камерен изглед

2D общ изглед за наличие на евентуални моторни аномалии по камерните стени

Митрална клапа

1.       Зум на митралната клапа

2.       Цветен Доплер на клапата

3.       Ако е необходимо да се сканира и ляво предсърдие

4.       Пулмонален кръвоток

Трикуспидална клапа

1.       2D

2.       Цветен Доплер на клапата

3.       Да се сканира интраатриалният септум

4.       М-моде на анулуса на тирукспидалната клапа

Апикален 5-камерен изглед

1.       2D общ изглед за наличие на евентуални моторни аномалии по стената на лявата камера

2.       Цветен Доплер LVOT

3.       Пулсов Доплер, ако клапата не се отваря нормално – пулсов Доплер над и под клапата

4.       Ако е необходимо продължителен Доплер през клапата

Апикален 2-камерен изглед

1.       2D общ изглед за наличие на евентуални моторни аномалии по камерните стени

2.       Кръвоток през митралната клапа

Апикална дълга ос

1.       2D общ изглед за наличие на евентуални моторни аномалии по камерните стени

2.       Сканират се митрална и аортна клапи вкл.с цветен Доплер

Субкостален 4-камерен изглед

1.       2D общ изглед за наличие на евентуални моторни аномалии по камерните стени

2.       Сканира се интраатриалният септум – пулсов Доплер при необходимост

3.       Сканира се аортна клапа/пулмонарна артерия – Доплер ако е необходимо

4.       Сканира се лявата камера по късата ос

5.       Сканират се хепаталните вени с пулсов Доплер

6.       Сканира се абдоминалната аорта

Супрастернален изглед

1.       Сканира се асцендентната аорта без проблеми (предимно), ако е възможно да се сканира и десцендентната аорта