Ехокардиография – исхемична кардиомиопатия

·         Исхемичната кардиопиопатия се манифестира на ехокардиографията чрез наличие на мултиплени акинетични или дискинетични аномалии каревните стени на сърцето, които кореспондират с единични или млтиплени нарушения на кръвонабдяването на миокарда

·         При пациенти с глобална лево камерна хипокинеза без изтъняване на камерната стена ехокардографията в покой не е в състояние да разграничи исхемичната от неисхемичната кардиомиопатия

·         При нискодозовата допаминова кардиоехография /5-10 гами на кг в минута Допаминова инфузия/ бифазния отговор или наличието на изтъняване на камерната стена + контракции /т.е.при наличие на миокарден контрактилен резерв/ говори в полза на хронично исхемизирал миокард

·         Пациентите с миокарден контрактилен резерв на 5 или повече сегмента на камерната стена, които са претърпели реваскуларизация имат над 90% преживяемост в продължение на 2-3 години в сравнение с пациентите лекувани медикаментозно

·         Крайно диастолното изтъняване на камерната стена в покой над 0.6 ст има 94% сензитивност и специфичност от 48% за възстановяване на моториката на камерната стена след реваскуларизация. Комбинацията от наличие на горепосоченото изтъняване на камерната стена + наличие на контрактилен камерен резерв по време на допаминовата инфузия увеличава специфичността на 77%

·         Продължителното и глобалното подобряване на миокардния контрактилитет на фона на визокодозова допаминова инфузия /над 10 гами на 1 кг в минута/ показва наличие на исхемична кардиомиопатия и по-добра прогноза за пациента отколкото установяването на исхемичен или бифазен отговор

·         Пациентите с исхемична кардиомиопатия + лево камерна систолна дисфункция + липса на контрактилен резерв имат най-лоша прогноза