Ехокардиография – стрес ехокардиография при хронично коронарно артериално заболяване

Основни диагностични особености

·         При пациенти с хронична стабилна ангина, стрес ехокардиографията може да локализира de novo нативно стенозиралите коронарни съдове след извършване на PCI, а също така може да установи заболяване на байпас графта и да детерминира тежестта и размера на исхемията.

·         Общата специфичност, сензитивност и предиктивност на стрес ехокардиографията е над 80%.

·         Общата сензитивност, специфичност и предиктивност на добутамин, аденозин или високодозова инфузия с дипиридамол стрес ехо са сходни

·         Ако е засегнат 1 сегмент от камерната стена позитивната предиктивна стойност на теста е под 75%, но при засягане на 4 или повече сегмента от камерната стена предиктивността на теста се увеличава на над 95%

·         Предиктивността на стрес ехокардиографията се увеличава когато има стеноза на гомял коронарен съд над 70% или когато има налична мултисъдова CAD

·         Сензитивността на дипиридамоловият тест се увеличава при използване на високи дози от дипиридамол (0.84 мг/кг) в сравнение със стандартната инфузия от 0,56 мг/кг; същото се отнася и за инфузията с Аденозин, която трябва да е в доза 0.18 мг/кг/минута

·         Висикодозовата стрес ехокардиография позволява установяването на коронарните резерви на LAD & RCA Абнормален коронарен кръвоток се установява при 30-40% от пациентите с нормална моторика на камерната стена, което е независимо предиктор за настъпване на остър коронарен синдром или внезапна сърдечна смърт

Ключови прогностични фактори

·         Установяването на моторни аномалии на два или повече сегмента от камерната стена, транзиторна дилатация на лявата камера, както и глобално намаляне на функцията на лявата камера подсказва наличието на тежкостепенно мултисъдово коронарно заболяване или стеноза на лявата главна CAD с висока вероятност от развитието на бъдещи неблагоприятни сърдечни събития

·         При пациентите с хронична стабилна ангина, позитивната стрес ехокардиография предиктира 10-20% годишна вероятност от развитието на остър коронарен синдром или нужда от реваскуларизация в сравнение с 1-5% от пациентите с негативен тест

·         При амбулаторни пациенти с хронична CAD, обем на мялата камера над 50 мл/м2 представлява независим рисков фактор за развитие на сърдечна недостатъчност, която да изисква хоспитализация