ЕКГ, остър цереброкардиален синдром

Симпатикоадреналната стимулация на миокарда, която се наблюдава при нарушенията на мозъчното кръвообръщение /исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт/ може да предизвика различни ЕКГ изменения, които се наричат още „церебрално сърце“.

ЕКГ критерии за наличие на церебрално сърце

·         Рязко разширение на амплитудата /широчината/ на Т-вълната, която може да е или позитивна или негативна

·         Депресия на ST-сегмента без тук да има динамика за разлика от депресиите при остър коронарен синдром

·         Рязка пролонгация на QT-интервала

Диференциална диагноза

·         Остър миокарден инфаркт – при него често има наличие на Q-зъбец и типична динамика на ST-сегмента

·         Субендокардна исхемия – тук няма пролонгация на QT-интервала или ако има тя не е в екстремни граници както при церебралното сърце

·         Хипокалемия – при хипокалемията Т-вълната е също със широка амплитуда, но е сплесната /независимо от това дали ще е позитивна или отрицателна/

 

Важно е да се знае, че вероятността да има едновременно наличие на остър миокарден инфаркт и мозъчен инсулт при един и същи пациент се изчислява на 5%