ДД мемос – алкохолна абстиненция

·         Абстиненция от други седативи напр.бензодиазепини или опиоди

·         Лекарствена интоксикация напр.кокаин/амфетамини

·         Делир поради наличие на някакво заболяване напр.ренална/хепатална енцефалопатия, тиаминов дефицит, бактеремия

·         Болести свързани с повишено общо безпокойство

·         Халюцинации поради други причини напр.шизофрения, амфетаминови психоза

·         Гърчове поради други причини напр.хипогликемия, епилепсия