ДД мемос – алкохолна зависимост

·         Първичен алкохолизъм

·         Вторичен, производен на налични психически заболявания алкохолизъм /депресия, биполярно заболяване, шизофрения, гранични персонализационни разтройства/

·         Зависимост към други субстанции напр.бензодиазепини/опиоиди