ДД мемос – трахеални обструкции

·         Придобити трахеални стенози /интубация, травма/

·         Конгенитални трахеални стенози

·         Трахеални тумори /първични или метастатични/

·         Външна компресия от тумор на белия дроб, щитовидната жлеза, тимуса или медиастинална лимфаденопатия, конгенитален васкуларен ринг, аневризма на торакалната аорта

·         Аспирация на чуждо тяло

·         Трахеални грануломи или полипи

·         Трахеална травма