ДД мемос – AIDS и пулмонални инфилтрати

 Пулмонални инфилтрати при имунокомпрометирани пациенти:

·         Бактериална пневмония

·         Пневмоцистис карини пневмония

·         Фунгиална пневмония

·         Цитомегаловирус инфекции

·         Лимфома

·         Сарком на Капоши с белодробна локализация