Бърза диагностика и терапия – елекрокуцио

Сумаризирана информация за патологията

Размера на електроизгарянето се детерминира от:

·         Вида на напрежението

·         Продължителността на експозицията

·         Пътя на тока през тялото на пострадалия

Кожни изменения може и да няма!!!

Общи терапевтични разсъждения

·         Ниският волтаж на тока по-често предизвиква вентрикуларни фибрилации

·         Високият волтаж на тока предизвиква по-често респираторна недостатъчност

·         И двата вида волтажи могат да доведат до асистолия и увреди на нервната система

Клинична презентация

Симптоми и признаци

·         Вида на изгарянето може да варира от леки кожни изменения, през миалгии и парализи до дълбоки тъканни увреди или внезапна сърдечна смърт

·         Кожните изменения не корелират с тежестта на електрокуциото – малки кожни изменения могат да са съпроводени с масивни поражения на вътрешните органи

·         Пациентът може да почине от дисритмия, асистолия, респираторен арест или масивна дисфункция на вегетативната нервна система

·         Заниците на пациента може да са непроменени, свити или дилатирани

Диагностика

·         Електрокардиограма – незабавно

·         ПКК с кр захар + електролити

·         Биохимия:

o   Бъбречни функционални тестове

o   Чернодробни функционални тестове

o   Урина – общо химично изследване + миоглобулин в урината

o   Серумна креатин киназа + креатин киназа МВ-фракция

Лечение

·         Пълна аналгезия на пациента вкл.с приложението на опиоди и/или противовъзпалителни препарати

·         Масирана флуидна ресукцитация чрез приложението на кристалоиди в доза 1 мл/кг/час

·         Ранно премахване на девитализираните кожни участъци

·         Ако пациентът е бременна жена трябва да се установи виталността на плода респ.феталния дисстрес

Компликации

·         Генерализирани гърчове

·         Парализи

·         Дисритмии

·         Пневмоторакс

·         Тъканнен оток/тъканни некрози

·         Рабдомиолиза

·         Остра бъбречна недостатъчност

·         Хиповолемия от загуба на течности ретроперитонеално

·         Късно развитие на катаракта