ЕКГ, миокардна исхемия поради намалена кислородна доставка

Промяна в ST-сегмента

Промените в ST-сегмента са ОТНОСИТЕЛЕН индикатор за наличие на миокардна исхемия поради намалена кислородна доставка към миокарда респ.недостатъчност на миокардното кръвонсабдяване. Трябва да се има предвид, че при много пациенти има отчетлива елевация на ST-сегмента на рутинната електрокардиограма, а няма редукция в коронарното им кръвообръщение.

Когато настъпи ПЪЛНА оклузия на коронарното кръвообръщение в миокарден регион респ.настъпи епикардиално нараняване това се манифестира чрез девиация на ST-сегмента КЪМ ЗАСЕГНАТИЯТ РЕГИОН.

Когато амплитудата и продължителността на терминалната S-вълна се увеличава поради миакордна хипертрофия или ляв бедрен блок може да се наблюдава и по-голяма елевация на ST-сегмента.

Посоката на най-голямата девиация на ST-сегмента се нарича ПЪРВИЧНА, а посоката на по-малката дивеация на ST-сегмента се нарича РЕЦИПРОЧНА. Обаче когато исхемичният процес заангажира едновременно предната и задна стена на лявата камера НЯМА ДА ИМА РАЗЛИКА между първичните и реципрочните изменения в ST-сегмента. Когато долно епикардиално нараняване на миокарда  се комбинира с ляво-вентрикуларно субендокардно нараняване РЕЦИПРОЧНИТЕ изменения може да са по изразени от първичните изменения!!!

Промяна в Т-вълната

Промяната в Т-вълната е НЕНАДЕЖДЕН индикатор за наличие на исхемия поради намалена кислородна доставка. И тук максималният вектор на Т-вълната е към засегнатият регион!  

При част от пациентите с ГРЪДНА БОЛКА скоро след настъпването на пълна коронарна оклузия се наблюдават т.нар.”хиперакутни” Т-вълни. Касае се за първични Т-елевации, които персистират само за кратък период от време след развитието на коронарна тромбоза и могат да бъдат използвани като индикатор за времето за настъпването на оклузията.

Скларовски и колеги са разработили метод за определяне тежестта на исхемията предизвикана от намалена кислородна доставка към миокарда:

·         Степен I – наличие само на хиперакутни Т-вълни

·         Степен II – елевация на ST-сегмента с или без наличие на хиперакутни Т-вълни, НО ПРИ ЗАПАЗЕН КАМЕРЕН КОМПЛЕКС

·         Степен III – разрушаване на нормалната терминална част от камерният комплекс, което се манифестира чрез изчезването на S-вълната и е налична т.нар.”вълна на Пърди”

Хиперакутни Т-вълни могат да се наблюдават обаче и като нормална находка при пациенти с вегетативен дисбланс и тогава се наричат ВЕГЕТАТИВНИ Т-ВЪЛНИ.

Промяна в камерният комплекс

Девиацията на камерният комплекс при миокардното увреждане вследствие редукция на коронарното кървообръщение засяга предимно АМПЛИТУДАТА на камерният комплекс.

По-рядко се засяга продължителността на камерният комплекс.

При епикардна увреда в задно латералната част на сърцето амплитудата на камерният комплекс става негативна в V1-V3.