Печат

ЕКГ, миокардна исхемия поради повишена кислородна консумация на миокарда

Промяна в ST-сегмента

Нормално ST-сегмента на електрокардиограмата се намира на същата изоелектрична линия както и РТ- и PR-сегмента. Наблюденията върху стабилността на ST-сегмента при физически усилия/стрес тест дава клинична информация относно наличието или отсъствието на миокардна исхемия. Ако коронарното кръвообръщение има добър резерв и е в състояние да задоволи метаболитните нужди на миокарда, дори на клетките в левокамерния субендотелиум има налични минимални алтерации в позицията на ST-сегмента.

Когато има частична коронарна обструкция се развива субендотелна исхемия, която се манифестира с хоризонтална ST-депресия, която обаче изчезва когато физическото уселие се преустанови. Това показва, че миокардните клетки са реверзибелно наранени исхемично и все още не са инфарцирали.

Кагота се установи депресия на ST-сегмента, независимо от това дали е в покой или при физическо/емоционално усилие то се интерпретира в контекста на други признаци за коронарна недостатъчност като: 1/ прекордиална болка; 2/развитие на хипотония и 3/сърдечни аритмии.

Девиацията на ST-сегмента в J-точката поледвана от елевация на ST-сегмента също е патологична находка !!!

Диагностична дилема настъпва когато депресията на ST-сегмента говореща в полза на субендокардна исхемия се съчетае с промени в камерният комплекс говорещи в полза на левокамерна хипертрофия. Максималната депресия на ST-сегмента обикновено се наблюдава във V1-V3 и това говори в полза или на налична обструкция в десните коронарии или за задна епикардиална увреда. Депресията на ST-сегмента поради обструкция в левите коронарни артерии обикновено изчезват минути след изчезването на кардиоваскуларният стрес. Ако имаме дифузна депресия на ST-сегмента при липса на увеличена работа на сърдечните камери /напр.при тахикардия/ трябва да изследваме пациента за наличие на субендокарден инфаркт.

Промени в Т вълната

Нормално камерният комплекс и Т-вълната имат еднакви посоки, защото вентрикуларното възбуждение протича от епикарда към ендокарда. В условия на исхемия субендокардните клетки не могат дълго време да поддържат проеса на въбзуда и поради това Т-вълната се обръща в посока противоположна на камерния комплекс. Ако липсва ветрикуларна хипертрофия или някакъв бедрен блок тази находка трябва да ни подсказва, че има налична миокардна исхемия.Трябва да се знае, че наличието на бифазна Т-вълна във II/III & aVF, както и обърнати камерни комплекси и Т вълни във V1-V2 са НОРМАЛНА НАХОДКА, ако липсват промени във V3-V6.

Вектора на патологичната Т-вълна варира в зависимост от локализацията на частичната коронарна обструкция.

Промените в Т-вълната са ПО-МАЛКО СПЕЦИФИЧНИ и СЕНЗИТИВНИ от промените в ST-сегмента!!!

Обаче промените в Т-вълната персистират по продължително от промените в ST-сегмента. Наличието на хронична инверсия на Т-вълните НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИНТЕРПРЕТИРА КАТО НАЛИЧИЕ НА ХРОНИЧНА ИСХЕМИЯ.