Бърза диагностика и терапия – респираторна ацидоза

Сумаризирани данни за патологията

·         Ниско рН на кръвта, но увеличено парциално налягане на въглеродния двуокис

·         Респираторната ацидоза се развива поради намалена алвеоларна вентилация и последващата я хиперкапния

·         6-12 часа след настъпването й първичното увеличаване на парциалното налягане на въглеродния двуокис предизвиква настъпване на ренална компенсация на патологията, която се изразява в екскрецията на киселини и генериране на нов бикарбонат

·         Пълната метаболитна компенсация от бъбреците се осъществява в продължение на няколко дни

·         Хроничната респираторна ацидоза се наблюдава предимно при пациенти с подлежащо белодробно заболяване, като напр.ХОББ

·         При хроничната респираторна ацидоза реналната екскреция на киселини има за последица развитието на хипохлоремия

Клинична манифестация

·         При острата респираторна ацидоза имаме неблагоприятна промяна в менталния статус на пациента: сомнолентност, астериксис и евент.миоклонус

·         Налична е тежкостепенна хиперкапния

·         Има повишение на церебралния кръвен поток и респ.на интракраниалното и цереброспиналното налягане

·         Могат да се наблюдават както папиледема така псевдотумор церебри

Диагностика

·         Ниско рН на кръвта, но повишено парциално налягане на въглеродния двуокис

·         Повишение на серумния бикарбонат, но това повишение не може да коригира наличната ацидоза

·         Хипохлоремия при хронична респираторна ацидоза

Лечение

·         Терапевтичната цел е да се подобри вентилацията на пациента

·         Прилага се Налоксон в стандратна доза с цел стимулация на дихателния център (препаратът е и атипичен аналептик)