Бърза диагностика и терапия – метаболитна ацидоза, намалена или нормална анийонна дупка

Сумаризирана информация за патологията

·         Патогномонично за тази патология, е че ниското ниво на плазмения бикарбонат се развива на фона на хиперхлоремия, така че анийонната дупка остава нормална или е намалена

·         Намаление на плазмените бикарбонати има налично и при респираторна алкалоза, но нивото на рН различава двете състояния

Общи терапевтични разсъждения

·         Най-честите етиологични причини за метаболитната ацидоза  са:

o   Гастроинтестинална загуба на бикарбонати

o   Дефекти в реналното подкисляване (ренална тубулна ацидоза)

o   Размера на анийонната дупка отдиференцира тези две патологии

Анийонна дупка при метаболитна ацидоза

Намалена анийонна дупка(под 6 mEq)

·         Хипоалбуминемия

·         Кръвни дискразии

o   Наличие на моноклонален протеин в кръвта на пациента(наличие на катийонен парапротеин)

·         Бромидна интоксикация

Увеличена анийонна дупка (над 12 mEq)

·         Диабетна и алкохолна кетоацидоза

·         Лактатна ацидоза

·         Напреднал стадий на хронично бъбречно заболяване

·         Недохранване

·         Метаболитна алкалоза

·         Лекрствени итоксикации

o   Отравяне с парацетамол

o   Отравяне със салицилати

o   Отравяне с метанол

o   Отравяне с етилен гликол (антифриз)

 Нормална анийонна дупка (6-12 mEq)

·         Хлоридна ретенция:

o   Ренална тубулна ацидоза

·         Загуба на бикарбонати:

o   Диария

o   Илеостома

o   Възстановяване от диабетна кетоацидоза

o   Панкреасно обусловена загуба на бикарбонати

o   Приложение на инхибитори на въглената киселина (слабите диуретици)

Клинична презентация

·         Клиниката зависи от подлежата етиологична причина

·         Компенсаторната хипервентилация може да бъде сбъркана с наличие на респираторно заболяване

·         Когато имаме тежкостепенна метаболитна ацидоза често се наблюдава Кусмаулово дишане

Лабораторни изследвания

·         pH, серумния бикрбонат и РСО2 (парциално налягане на въглеродния двуокис) са намалени

·         Анийонната дупка е нормална или намалена

·         Възможно е да има налична хиперкалемия

Лечение

·         Лечението на реналната тубулна ацидоза се състои в прием на алкалии (бикарбонати или цитрат) с цел коригиране на метаболитната ацидоза и предотвратяване на нефрокалцинозата респ.развитието на хронична бъбречна недостатъчност

·         За лечението на проксималната тубулна ацидоза са необходими голямо количество алкалии дневно, защото повечето от тях при това заболяване се екскретират чрез урината, което пък от своя страна екзацербира хипокалемията

·         Препочитат се микстури от натриеви и калиеви соли

·         Добавянето на тиазидни диуретици към терапията може да доведе до редуциране дневната нужда от алкалии, но може да се развие хипокалемия

·         Корекцията на дисталната тубулна ацидозаизисква приложението на по ниски дневни количества алкалии отколкото лечението на проксималната тубулна ацидоза

·         В случаи на хипоалдостеронизъм се прилага флуорокортизон в комбинация с бримкови диуретици

Прогноза

·         При метаболитната ацидоза с намалена/нормална анийонна дупка може да се очаква развитие на хиперкалемия, ако пациента употребява:

o   АСЕ инхибитори

o   Блокери на алдостероновите рецептори като Спиронолактон

o   Нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти