Бърза диагностика и терапия - метаболитна ацидоза, увеличена анийонна дупка

Сумаризирана информация за патологията

·         Патогномоничното за тази патология е, че метаболитната ацидоза (ниската концентрация на бикарбонат) се придружава от нормални нива на серумните хлориди, така че йонната дупка се увеличава

·         Намален бикарбонат има и при респираторната алкалоза, но при нея рН е алкално, което различава двете патологии

Общи терапевтични разсъждения

·         Изчисляването на анийонната дупка е от полза за установяване етиологията на метаболитната ацидоза

·         Най-честите причини за метаболитната ацидоза с увеличена анийонна дупка е навлизането в кръвта на органични киселини като ацетоацетат, лактат и други подобни

Етиология на метаболитната ацидоза с увеличена анийонна дупка

·         Лактатна ацидоза

o   Тип А – наблюдава се при кардиогенен, септичен или хеморагичен шок, както и при интоксикации с въглероден окис или цианиди

o   Тип Б – причината за развитието й са метаболитни причини, най-често захарен диабет, алкохол, инфекции, чернодробно или бъбречно заболяване, както и интоксикации с етанол, салицилати, метанол, метформин, изониазид и някои лекарствени продукти за лечение на ХИВ

·         Диабетна и алохолна кетоацидоза

·         Уремия

Клинична презентация

Симптоми и признаци

·         Клиничната презентация зависи от подлежащата етиология на метаболитната ацидоза

·         Копенсаторната хипервентилация може да бъде сбъркана с първично респираторно заболяване

·         Когато метаболитната ацидоза е тежкостепенна се наблюдава и Кусмаулово дишане

Диагностика

Лабораторни тестове

·         рН на кръвта, плазмените нива на биарбоната и парциалното налягане на въглеродния двуокис са намалени

·         Може да се наблюдава хиперкалемия

Терапия

·         Венозното приложение на бикарбонати е необходимо за лечение на хиперкалемията, но има противоречиво значение за лечението на метаболитната ацидоза с увеличена анийонна дупка… !

·         Приложението на големи количества бикарбонат има негативни последици за пациента, защото тук се развива:

o   Хипернатремия

o   Хиперосмоларирет

o   Обемно претоварване на организма

o   Влошаване на интрацелуларната ацидоза

·         При интоксикацията със салицилати алкализацията на пациента трябва да започне веднага, независимо от нивото на установеното рН  - това ще предотврати по нататъшното увреждане на ЦНС

·         Първоначално се прилага в продължение на 3-4 часа само половината от установения дефицит на бикарбонати, за да не се допусне развитието на обемно претоварване на пациента

o   Дефицита на бикарбонат се изчислява по формулата = 0.5 x телесното тегло (в кг) х (24 – нивата на бикарбонат в плазмата)

·         При интоксикация с метанол се прилагат малки количества (до 50 мл водка) през 6 часа, алкохол дехидрогеназата може да се инхибира и от приложението на новия лекарствен продукт Fomepizole (който обаче е с висока пазарна цена)

·         Основното лечение е насочено към овладяване на подлежащата етиология като напр.корекция нивото на плазмената глюкоза чрез приложение на бързо действащ инсулин и обемозаместители

Прогноза

·         Смъртността при лактатната ацидоза все още е 50%