Бърза диагностика и терапия – аборт, рецидивиращ

Сумаризирана информация за патологията

·         Дефинира се като загуба на 3 или повече бременности /под 20-та гестационна седмица или тегло на плода под 500 грама/

·         При жените с 3 прежде загубени бременностти има 65% шанс за нова успешна бременност

Клинични находки

·         Патологията се наблюдава при около 1% от двойките

·         Клиничните находки са подобни на тези при спонтанния аборт

Диагноза

·         Търсим подлежащ дефект при майката и в плацентата, който да спомага за развитие на рецидивиращият аборт

·         Трябва да се търси на първо място наличие на захарен диабет при пациентката или тироидна дисфункция

·         Ако няма наличие на горепосочената патология пациентката се изследва за наличие на лупус антикоагулант и други хемоталогични заболявания като дефицит на протеини S & C, дефицит на антитромбин, хиперхомоцистеинурия, антикардиолипинови антитела, мутации във фактор V на кръвосъсирването, както се изследват и антинуклеарните антитела

·         Трябва да се отхвърли наличието на хиперкоагулабилност при пациентката с редицивиращ аборт

·         Хистероскопия или хистерография се ползват с цел да се изключат субмукозни аномалии, както и конгенитални аномалии на утеруса

·         Хромозомния анализ на пациентите идентифицира балансирани транслокации при 5% от двойките с редицивиращ аборт

Лечение на рецидивиращ аборт

·         Все още няма дифинитивна терапия на рецидивиращия аборт

·         Много терапии се ползват с цел предотвратяване на загубата на бременност поради наличие на имунологини причини: нискомолекулярни хепарини, аспирин, интравенозен имуноглобулин и кортикостероиди се ползват рутинно

·         Прилага се профилактична доза Хепарин + ниски дози от Аспирин при жени с антифосфолипидни антитела и рецидивиращ аборт

 

·         Приложението на емпирична секс стероидна терапия е противопоказано