ДД Мемос – атриална миксома

        I.            Инфекциозен ендокардит

      II.            Системен лупус еритематодес с или без инфекциозен еднокардит

    III.            Лимфома

    IV.            Митрална стеноза

 

      V.            Кор триатум