ДД Мемос – атриален септален дефект

        I.            Левостранна вентрикуларна недостатъчност

      II.            Левостранна валвулопатия

    III.            Първична пулмонална хипертония

    IV.            Хроничен белодробен тромбоемболизъм

      V.            Сънна апнея

    VI.            ХОББ

  VII.            Синдром на Айсменгер

 

VIII.            Пулмонална стеноза