Медицински компендиум – пулмонална алвеоларна протеиноза

Ø  Може да е идиопатична или вторична (постинфекциозна или при имунокомпрометирани пациенти)

Ø  Прогресивна диспнея и нискостепенна хиперпирексия

Ø  Нормален физикален преглед

Ø  Хипоксемия; билатерални алвеоларни инфилтрати сугестивни за наличие на белодробен оток

Ø  Характерна биопсична находка: интраалвеоларни фосфолипидни натрупвания, без данни за фиброза

Ø  Може да се наблюдава суперинфекция с нокардия или фунги

Диференциална диагноза

Ø  Конгестивна сърдечна недостатъчност

Ø  Остра пневмония

Ø  Облитериращ бронхиолит с организирана пневмония

Лечение

 

Ø  Периодичен белодробен лаваж