Медицински компендиум – идиопатична пулмонална фиброза

 

 • Неочаквано развитие на диспнея и суха кашлица при пациентите през 6-тата\7-та декада от живота им
 • Инспираторни крепитации при аускултация; барабанни пръсти
 • Хипоксемия при физическо усилие; позитивни антинуклеарни антитела и ревматоиден фактор, но това са неспецифични находки
 • Дифузни интестинални инфилтрации (находка при обзорната графия на бял дроб), които могат да прогресират дифузно
 • Рестритктивен тип спирограма
 • Торакоскопичната и отворената билодробна биопсия са методите, чрез които тази диагноза се доказва

 

Диференциална диагноза

 

 • Бронхиолитис облитеранс или организираща се пневмония
 • Интестициално белодробно заболяване с инфекциозна етиология
 • Лекарствено индуцирана белодробна фиброза (антинеопластици, кордарон)
 • Саркоидоза
 • Пневмокониоза
 • Асбестоза
 • Хиперсензитивен пневмонит

 

Терапия

 

 • Суппоративна терапия, вкл.кислородотерапия
 • Високодозавата кортикостероидна терапия е неефикасна
 • При селектирани пациенти се прилага цитотоксична терапия (имуносупресори)
 • Ранна белодробна трансплантация