Солитарен пулмонален възел

Под този термин разбираме овална лезия с размер под 5 ст., заобиколена от нормална белодробна тъкан.

В около 95% от случаите са касае за бронхогенен карцином, като средната преживяемост е около 5 години.

Фактори, които говорят в полза на бенигненост:

·         Възраст на пациента под 35 години

·         Размер на лезията под 2 ст

·         Асимптоматичен статус

·         Наличие на дифузни калцификации в лезията

·         Гладки граници

·         Негативна анамнеза за тютюнопушене

Фактори, които говорят в полза на малигненост:

·         Размер на лезията над 2 ст

·         Липса на калцификации в лезията

·         Възраст на пациента над 45 години

·         Симптомитатика

·         Положителна анамнеза за тютюнопушене

·         Грапави граници на лезията

ПЕТ скенера е полезна нова диагностична възможност.

Диференциална диагноза

·         Бенигнени причини: гранулома (ТБЦ или фунгиална инфекция); артериовенозна малформация, хамартома, псевдотумор, мастно образувание

·         Малигнени причини: бронхогенен карцином (първичен или метастатичен)

Лечение

Избора е между радиотерапия или хирургична намеса, която се препоръчва при високорискови за радиотерапията пациенти.