Медицински перли

Лактатна ацидоза

Най-честата причини за лактатна ацидоза е тъканната хипоперфузия (сърдечна недостатъчност, сепсис или шок).

Другите причини са:

·         Отравяне с въглероден окис

·         Отравяне с цианид

·         Гърчови състояния

·         Лекарство индуцирани (Метформин/антиретровирални препарати за лечение на ХИВ инфекция)

Адренален инциденталом

Етиология:

·         Честа находка при пациенти в напреднала възраст

·         Могат да бъдат бенигнени (нефункционални), малигнени (първичен тумор или метастази) или функционални (синдром на Кон, феохромоцитом, Къшинг)

Размер и характер:

·         Ако са с размер под 3 ст.обикновено са функционални аденоми, налага се извършване на серийни обзорни изследвания за потвърждаване наличността им

·         Ако са с размер под 4 ст.има 2% вероятност да се касае за кортикален карцином

·         Ако са с размер 4 до 6 ст.има 6% вероятност да е кортикален карцином

·         Ако са с размер над 6 ст.има 25% вероятност да е кортикален карцином

·         КТ характеристика (ако са с под 10 Наунсфилд единици) и с хомогенна структура е много вероятно да са бенигенени

Допълнителни изследвания за отдиференциране на патологията:

·         Ако се съмняваме за Къшинг се използва Дексаметазон супресивният тест

·         Ако се съмняваме за феохромоцитом се измерва свободният метанефрин в плазмата

·         Ако се съмняваме за синдром на Кон по време на хипертоничната криза се измерва съотоншението алдостерон/ренин

Алергична бронхопулмонална аспергилоза

·         Серумният имуноглобулин Е е над 1000 единици

·         Има бронхоспазъм и пулмонална инфилтрати

·         На ренгеновата графия се търси признака на Глове (централно разположени бронхиектазии)

·         Търсим позитивност за наличие на аспергилус антигена

Амилоидоза

·         Синдром на капралният тунел

·         Конгестивна сърдечна недостатъчност

·         Нефротичен синдром

·         Ортостатична хипотония

·         Периферна невропатия

Анемия микроцитна

Главните 3 етиологични причини са:

·         Железен дефицит

·         Таласемия

·         Анемия при хронично заболяване

Редки причини:

·         Сидеробластна анемия

·         Периферна невропатия

·         Отравяне с мед (най-често при ползване на медни съдове за готвене)

Анемия макроцитна

Дефицит на вит.В12:

·         Находка в периферната кръвна картина – микрооволоцити и хиперсегментирани неутрофили

·         Неврологични дефекти

MCV >>> 110 fl, диференциална диагноза:

·         Миелодиспластичен синдром

·         Гландуларно лимфоцитно заболяване

·         Апластична анемия

·         Костно мозъчно инфилтративно заболяване

Анемия, ключови лабораторни находки и поддържащата ги диагноза

·         Шистоцит позитивна анемия

o   Микроангиопатична хемолитична анемия

o   ДИК синдром

o   Тромботична тромбоцитопенична пурпура

o   Хемолитично уремичен синдром

·         Сфероцит позитивна анемия

o   Хередитарна сфероцитоза

o   Ухапване от змия

o   Клостридиален сепсис

o   Автоимунна хемолитична анемия

·         Макроовалоцити

o   Дефицит на вит.В12

·         Псевдо Пелгер Хюет аномалия

o   Миелодиспластичен синдром

·         Феритин нормален или увеличен

o   Анемия породена от наличие на хронично заболяване

·         Елекрофореза на хемоглобина с преобладаване на алфа2 региона

o   Бета таласемия - минор

·         Таргетни клетки с нормално RDW

o   Таласемия

Амиодарон, 5 класически странични ефекта

·         Очи – корнеални депозити

·         Черен дроб – медикаментозен хепатит

·         Бели дробове – фиброза и липидна пневмония

·         Кожа – витилиго или депигментация

·         Щитовидна жлеза – хипер или хипотиреоидизъм

Алфа таласемия

·         1 генетична мутация в алфа веригата – не се проявява клинично

·         2 генетични мутации водят до поява на микроцитна анемия

·         4 генетични мутации са летални

Серумни антитела, които се ползват като диагностикуми

Серумно антитяло

Заболяване

Антимитохондриални антитела

Първична билиарна цироза

Антинуклеарни антитела (анти Смит антитела)

Системен лупус еритематодес

Хистони

Лекарствено индуциран лупус

P-ANCA

Микроскопски полиангиит на Чърг-Щтраус

С-ANCA

Грануломатоза на Вегенер

RNP

Смесено съединително тъканно заболяване

Топоизомераза

Склеродерма

Двойно верижна ДНК

Системен лупус еритематодес, предимно ренално засягане

Ro/SSA

Синдром на Сьогрен; Неонатален сърдечен блок (лупус); субакутен кожен лупус

La/SSB

Синдром на Сьогрен, при неонатален лупус

Ku

Полимиозит/Дерматомиозит припокриване

Mi-2

Дерматомиозит

Jo1

Полимиозит

Триада на Самтер

1.       Бронхиална астма

2.       Алергия към Аспирин

3.       Назална полипоза

CHADS точов индекс при предсърдно мъждене

1.       Конгестивна сърдечна недостатъчност                                           1 точка

2.       Хипертония                                                                                                   1 точка

3.       Възраст над 75 години                                                                              1 точка

4.       Захарен диабет                                                                                            1 точка

5.       Преживян инсулт или ТИА                                                                     2 точки

О до 1 точка – антикоагулация с Ацетизал в доза 325 мг/дневно

2 и повече точки – антикоагулация със Синтром, ако има противопоказания за приложението на Синтром се прилага комбинацията от Ацетизал + Плавикс

Атриална миксома

Това е най-честият сърдечен тумор, който е локализиран предимно в лявото предсърдие.

·         Анемия поради наличие на системно заболяване

·         Увеличена СУЕ и С-реактивен протеин

·         Треска, консумативен синдром/неврологичен дефицит поради системната емболизация

·         Туморна маса при ехокардиографията

Червени флагове при болка в гърба

·         Лимфаденопатия

·         Алкохолизъм

·         Анемия

·         Прием на имуносупресори

·         Треска

·         Инконтиненция

·         Венозна употреба на лекарства/наркотици

·         Фокален неврологичен дефицит

·         Консумативен синдром

·         Положителна анамнеза за налична малигненост

Бери Бери (клинична картина)

·         Кардиомиопатия

·         Конгестивна сърдечна недостатъчност с висок индекс на сърдечно изтласкване

·         Невропатия

·         Периферни отоци

Еквиваленти на коронарно артериално заболяване

·         Захарен диабет

·         Периферно артериално заболяване

·         Аневризма на абдоминалната аорта

·         Еректилна дисфункция

Гръдна болка, причини за ST елевацията и ST депресията

Причини за ST елевацията

·         Брудага синдром

·         Ранна реполаризация

·         Исхемия

·         Ангина на Принцметал

·         Теко Тубо кардиомиопатия

·         Вентрикуларна аневризма

Причини за ST депресията

·         Дигаксинова токсичност

·         Исхемия

·         Ляво вентрикуларна хипертрофия

·         Реципрочна ST депресия

·         Субендокардна исхемия

Причини за Чейн Стоксовата респирация

·         Конгестивна сърдечна недостатъчност

·         Лекарства (най-често наркотични аналгетици)

·         Увеличено интракраниално налягане

o   Исхемичен инсулт

o   Хеморагия

o   Тумор

Причини за хипердебитната сърдечна недостатъчност

·         Анемия

·         Хипертиреоидизъм

·         Бери Бери

·         Цироза

·         Болест на Паджет

·         Сепсис

Констипация, диагностикуми

Лабораторни:

·         Електролити плюс Калция

·         Периферна кръвна картина и СУЕ

·         Окултни кръвоизливи

·         TSH

·         Урина

Инструментални:

·         Аноректална манометрия

·         Колоноскопия

·         Дефектоскопия

·         Компютърна томография на абдомена