Остър респираторен дисстрес синдром

Остро настъпила диспнея и респираторен дисстрес в условията на травма, шок или сепсис.

Тахипнея и треска; хрипове (разнородни) при аускултация.

Артериална хипоксемия рефрактерна на кислородотерапия (хиперкапния и респираторна ацидоза, които са хералдите на респираторната недостатъчност).

Дифузни алвеоларни и интестинални инфилтрати при обзорната графия на бял дроб и сърце.

Нормално капилярно налягане.

Острата белодробна травма се дефинира като съотношение на PaO2/FiO2< 300, а при острия респираторен дисстрес синдром това съотношение е под 200.

Диференциална диагноза

Кардиогенен белодробне оток

Първична пневмония с разнородна етиология

Дифузна алвеоларна хеморагия

Бронхиолитис облитеранс с организирана пневмония

Лечение на остър респираторен дисстрес синдром

Прилага семеханична вентилация с кислородотерапия.

Суппоративна терапия вкл.адекватна нутриция, наблюдение върху другите орагни за настъпване на органна дисфункция и профилактика на компликациите като катетер асоциираната инфекция и венозния тромбоемболизъм.

Морталитета е 40-60%.