Внезапна сърдечна смърт

Под внезапна сърдечна смърт разбираме смърт, която настъпва до 1 час след появата на симптомите. Внезапната сърдечна смърт може да се дължи на сърдечни и несърдечни причини. Най-честата причина (в 80% от случаите) са появата на вентрикуларни фибрилации/тахикардия вследствие исхемична болест на сърцето.

Некардиалните причини за внезапната сърдечна смърт са:

1. Белодробен тромбоемболизъм

2. Бронхиална астма

3. Аортна дисекация

4. Интракраниална хеморагия

5. Тензионен пневмоторакс

6. Анафилаксия

Лечение

При наличие на ОМИ лечението не се различава от това на другите пациенти с остър миокарден инфаркт (бърза реваскуларизация).

Електролитните аномалии, както и пейсмейкърната дисфункция трябва да се идентифицират и лекуват.

Поставянето на сърдечен дефибрилатор е показано при всички пациенти, които са преживели епизод на внезапна сърдечна смърт.