Hormonal Agent

 • Ciclesonide

  Ciclesonide

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Кортикостероид за инхалационна употреба

  АТС код на лекарствения продукт

  R01AD13 & R03BA08

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – IV

   Ciclesonideе нехалогениран глюкокортикоид за инхалационна употреба (лечение/профилактика на бронхиална астма и лечение на алеричен ринит). Представлява пролекарство, което се хидролизира ензимно до активната съставка des-ciclesonid.Бионаличността на Ciclesonideи неговия активен метаболит е незначителна, но активния метаболит има афинитет към кортикостероидните рецептори 12 пъти по силен от този на Dexamethasone. Плазмения полу-живот на Ciclesonideе около 70 минути, а на неговия активен метаболит около 6-7 часа. Молекулното тегло на Ciclesonideе 541 кило Далтона, афинитета към плазмените протеини е много силен. От посочените по-горе данни можем да заключим, че както Ciclesonideтака и неговия активен метаболит ще се ескретират и чрез кърмата. Последствията за кърмачето от спецификата на продукта могат да бъдат потискане на хипоталамо-питуитарната-адренална функция ето защо Ciclesonideсе класифицира в   лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Corticotropin

  Corticotropin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

   Полипептиден трофичен хормон

  АТС код на лекарствения продукт

   

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория C

  Лактационна категория - ІІ

  Corticotropin(кортиколиберин) притежава молекулно тегло 4540 кило Далтона и плазмен полу-живот от около 10-15 минути, което дава основания да считаме, че не се елиминира чрез кърмата. От друга страна дори и да има някаква минимална елиминация Corticotropin ще се разруши в гастроинтестиналния тракт на кърмачето. Очаква се обаче нивата на кортизола в кърмата да се увеличат вследствие приложението на Corticotropin, което не е основание обаче лактацията да бъде преустановена. Лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Dexamethasone

  Dexamethasone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Кортикостероид

  АТС код на лекарствения продукт

  A01AC02 & C05AA09 & D07AB19 & D10AA03 & H02AB02 & R01AD03 & S01BA01 & S02BA01 & S02BA06 & S03BA01

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория С

  Лактационна категория

  Dexamethasoneе кортикостероиден продукт с дълъг плазмен полу-живот, чието молекулно тегло е 516 кило Далтона поради което можем да учакваме екскреция на Dexamethasone в кърмата. Приложението на Dexamethasone преди раждането, както и след раждането води до частично подтискане на лактацията поради намаление серумните нива на пролактин и тиреотропин рилизинг хормона. Неблагоприятни въздействия от употребата на Dexamethasone по време на лактация досега не са съобщавани, при все това е разумно да се избере друг препарат за лечение в този период. Лактационна категория IV за лекарствените форми за системно приложение и лактационна категория ІІ за останалите лекарствени форми.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Dextrothyroxine

  Dextrothyroxine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антилипемичен лекарствен продукт/хормон

  АТС код на лекарствения продукт

  C10AX01

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория B

  Лактационна категория – ІV

  Dextrothyroxineпредставлява декстроизомер на Левотироксин. Молекулното тегло на Dextrothyroxine е 777 далтона, което показва че продукта ще се елиминира и чрез кърмата. Dextrothyroxine обаче е препарат с токсичен за новороденото потенциал /кардиоваскуларна токсичност/, поради което не трябва да се употребява в периода на лактацията и затова  се класифицира в  лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Fluocinolone

  Fluocinolone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Флуориран кортикостероид

  АТС код на лекарствения продукт

  C05AA10 & D07AC04 & S01BA15 & S02BA08

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория С

  Лактационна категория - ІV

  Fluocinoloneпредставлява мощен, синтетичен, флуориран кортикостероид със силно изразена антиинфламаторна, антипиретична и вазоконстриктивна активност. Наличен е в лекарствени форми за дерматологична и офталмологична употреба (концентрации 0.01-0.02%), а също и като окулярен имплант (0.59 mg) за лечение на хроничен неинфекциозен увеит засягащ задния сегмент на окото. Супресия на хипоталамо-хипофизната ос се наблюдава както при локалното приложение на Fluocinolone, така и при дерматологичното приложение на други флуорирани кортикостероиди. Употребата на кортикостероиди с висока минералкортикоидна активност обаче крие риска от развитието на пролонгиран QT-интервал при новороденото, къшингоиден изглед, тежкостепенна хипертония, редуцирано наддаване на телесно тегло и електролитни нарушения. Лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Fluticasone

  Fluticasone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Лекарствен продукт повлияващ хормоналната система, глюкокортикостероид

  АТС код на лекарствения продукт

  D07AC17 & R01AD08 & R03BA05

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория

  Fluticasoneпредставлява флуориран глюкокортикостероид предназначен за лечение бронхиална астма, както и за лечение на някои кожни заболявания. Биологичният полу-живот на лекарствения продукт е 10 часа, свързването с плазмените протеини 91%, а молекулното тегло 444 кило Далтона. Бионаличността при интраназална/инхалаторна употреба е 0.51%, което дава основание лекарствените форми за инхалаторна употреба да бъдат класифицирани в лактационна категория ІІ. Локалното приложение обаче на глюкокортикостероиди с относително висока минералкортикоидна активност се асоциира с развитие на сериозни токсични реакции при новороденото, като напр.пролонгация на QT-интервала, къшингоиден изглед, изоставане в развитието на кърмачето, както и в поява на електролитни аномалии поради което лекарствените форми за дерматологична употреба се класифицират в лактационна категория ІІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Hydrocortisone

  Hyrdocortisone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Глюкокортикостероид

  АТС код на лекарствения продукт

  A01AC03 & A07EA02 & C05AA01 & D07AA02 & H02AB09 & S01BA02 & S02BA01

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория С

  Лактационна категория - ІV

  Hydrocortisoneи неговия неактивен прекурсор Cortisoneса съставна част (в малки количества) на кърмата. Нормално кърмата съдържа между 0.2 и 32 ng\mL Hydrocortisone, като най-високи концентрации се установяват в коластрата (7.5% от нивата на Hydrocortisone в плазмата). Hydrocortisone се ползва за лечението на различни заболявания: физиологични дози Hydrocortisone се ползват за лечение на хормонален дефицит на надбъбреците, а фармакологични дози се ползват като противовъзпълителна и\или имуносупресивна терапия. Приложението на кортикостероиди с висока минералкортиоидна активност може да има обаче за последствие пролонгация на QT– интервала при новороденото, развитие на къшингоиден изглед, тежкостепенна хипертония, забавяне в развитието на новороденото и настъпване на електролитни аномалии. Лактационна категория ІV за всички лекарствени форми съдържащи Hydrocortisone.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Insulin Glulisine

  Insulin Glulisine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антидиабетен лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  А10АВ06

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория - ІІ

  Insulin Glulisineпредставлява бързо действащ човешки инсулинов аналог, който се различава от регулярните човешки инсулини по единичното заместване на аминокиселината аспарагин с лизин в позиция В3. Добива се чрез рекомбинантна ДНК технология. Може да се прилага или като субкутанна инжеция или като субкутанна инфузия чрез инсулинова помпа. Insulin Glulisine се свързва по подобие на човешкия инсулин към рецепторите в мускулатурата и мастните клетки, като така стимулира обратното поемане на глюкоза от тях, като в същото времеинхибира глюкозното отделяне от черния дроб. Елиминационният полу-живот на Insulin Glulisine е 42 минути, а елиминационния полу-живот на ендогенния инсулин е 86 минути. Молекулното тегло на Insulin Glulisine е 5823 кило Далтона. Инулин е натурален компонент на майчиата кърма, доказано е че Insulin Glulisine също се екскретира в минимални количества и чрез кърмата. При все това, обаче проблеми с кърмачето не се очакват, защото инсулина ще се разгради до неактивни съставки в стомаха на детето, ето защо Insulin Glulisine се класифицира в лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Ketoconazole

  Ketoconazole

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антифунгиален лекарствен продукт/имидазолов дериват

  АТС код на лекарствения продукт

  J02AB02 & D01AC08 & G01AF11

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория - ІІ

  Ketoconazoleдоказано се екскретира и чрез кърмата, като максимално установините концентрации на Ketoconazole в майчиното мляко са 0.22 mcg/mL – 3 часа след приложението на Ketoconazole; 24 часа след преустановяване на оралното приложение на Ketoconazole той не може да бъде установен в кърмата. Изчислено, е че AUCна Ketoconazole е 0.068 mcg/mL (базирано на прием на кърма от 150 мл/кг/дневно), което представлява 0.4% от орално приетата майчина доза Ketoconazole. От така поднесените данни можем да заключим, че дори оралният прием на Ketoconazole не представлява токсикологичен риск за новороденото, ето защо всички лекарствени форми съдържащи Ketoconazole се класифицират  в лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Leuprolide

  Leuprolide

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антинеопластик – хормони

  АТС код на лекарствения продукт

  L02AE02

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория Х

  Лактационна категория – ІI

  Leuprolideпредставлява синтетичен аналог на натуралният гонадотрофин-стимулиращ хормон, който инхибира секрецията на гонадотрофина. Leuprolide се използва за лечение както на рак на простатата, така и за лечение на рак на гърдата. Молекулното тегло на Leuprolide е 1200 Далтона, а биологичния му полу-живот около 3 часа, което показва че минимални количества Leuprolide ще се екскретират и чрез кърмата. При все, че притежава известна системна и локална токсичност приетият през устата Leuprolide няма да навреди на новороденото, защото ще се разгради от стомашния му киселинен пул. Ето защо Leuprolide се класифицира в лактационна категория ІI.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Medroxyprogesterone acetate

  Medroxyprogesterone acetate  

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Хормонален лекарствен продукт/прогестерон

  АТС код на лекарствения продукт

  G03AC06 & G03DA02 & L02AB02

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория Х

  Лактационна категория – IІ

  Medroxyprogesterone acetateпредставлява прогестеронов дериват, който е наличен и като парентерални и като орални лекарствени форми, който се ползва за предизвикване на контрацепция (самостоятелно или в комбинация с естрогени), за лечение на вторична аменорея и абнормално маточно кървене, както и за лечение на вазамоторните симптоми породени от менопаузата; за лечение на валвуларна/вагинална атрофия. Бионаличността на Medroxyprogesterone acetate е 99%, свързването с плазмените протеини е 88%, биологичният полу-живот е 40-60 часа – всичко това показва, че Medroxyprogesterone acetate ще се елиминира и чрез кърмата. Съществуват много доказателства, че приложението на Medroxyprogesterone acetate в периода на лактацията не променя състава на кърмата, растежа и развитието на новороденото.  Лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Methimazole

  Methimazole

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антитироиден лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  B01AB04

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория - ІІ

  Methimazole представлява тиоуреен антитироиден лекарствен продукт, който се ползва за лечение на хипертироидизъм и се екскретира и чрез кърмата: при пациентки, които са приемали 2.5 мг Methimazole/12 часа средното съотношение мляко:плазма е било 1.16, което отговаря на 13-30 mcg Methimazole, които ще се поемат от кърмачето; при приложение на 20 мг Methimazole дневно, около 3 мг Methimazole/дневно ще се екскретират чрез кърмата. Голямо изследване през 2000-та година установи, че приема на Methimazole не води до промяна в тироидната функция на кърмачето, а също така не повлиява и неговия коефициент на интелигентност, ето защо Methimazole се класифицира в лактационна категорияIІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Mometasone

  Mometasone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Хормонален лекарствен продукт, кортикостероид

  АТС код на лекарствения продукт

  D07AC13 & R01AD09 & R03BA07

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория C

  Лактационна категория – ІІ

  Mometasoneпредставлява кортокостероид, който се ползва както дермално, така и интраназално/инхалаторно. Системната бионаличност на инхалирана единична доза от 400 mcg е под 1%, като плазмените нива при повечето пациенти са близко или под физиологичната граница на нормата (50 pg/mL). При използване на препоръчваната доза Mometasone от 2 х 400 mcg/дневно, инхалаторно в продължение на 28 дни, средните пикови концентрации на Mometasone в плазмата на пациента са между 94-114 pg/mL. При интраназална употреба на Mometasone концентрациите му в плазмата не могат да се установят т.е.липсва системна бионаличност. Трябва да се знае също така, че попадналото в системната циркулация количество Mometasone подлежи на интензивен чернодробен метаболизъм. Молекулното тегло на Mometasone е 513 кило Далтона, а свързването с плазмените протеини е 98-99% - това съчетано с интензивния чернодробен метаболизъм на Mometasone показва, че чрез кърмата ще се екскретират минимални/несигнификантни количества Mometasone, като не се очаква развитие на неблагоприятни странични реакции при кърмачето, ако майката употребява този лекарствен продукт в периода на лактацията. Ето защо Mometasone се класифицира в лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Testosterone

  Testosterone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Андрогенен хормонален лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  G03BA03

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория Х

  Лактационна категория – ІV

  Testosteroneпредставлява натурален хормон с андрогении и анаболни свойства. Testosterone и неговите деривати са показани предимно за заместваща терапия/лечение на мъжки хипогонадизъм. Налични са орални, парентерални и букални лекарствени форми съдържащи Testosterone. Testosterone в комбинация с естроген се е ползвал навремето и за супресиране на лактацията и за лечение на постпартум болковия синдром в гърдите на майката. Молекулното тегло на Testosterone е 288 кило Далтона, бионаличността е ниска поради наличния first-passметаболизъм, а биологичния полу-живот е 2-4 часа – всичко това показва, че Testosterone ще се екскретира и чрез кърмата. При все, че при новороденото ендогенните нива на Testosterone са повишени (в първите няколко месеца след раждането те са сходни на тези през пубертета) продукта  се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Thyrotropin alfa

  Thyrotropin alfa

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Хормонален лекарствен продукт, тироид стимулиращ хормон

  АТС код на лекарствения продукт

  Не е класифициран

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория C

  Лактационна категория - І

  Thyrotropin alfa (TSH) представлява рекомбинантен тироид стимулиращ хормон, чието приложение увеличава обратното поемане на йод от щитовидната жлеза и стимулира отделянето на тироидни хормони, чиито плазмен полу-живот е 15-35 часа, което подсказва наличие и на екскреция на Thyrotropin alfa и чрез кърмата. Трябва да се има предвид, че кърмата не съдържа достатъчно количества от левотироксин (Т4), както и от лиотиронин (Т3) ето защо кърменето не може да профилактира конгениталния хипотироидизъм. Като последствие от това серумните нива на TSH при хипотироидните кърмачета са увеличени. Няма разлика в нивата на TSHпри еутироидни бебета и при деца на изкуствено хранене, чиито майки са получавали Thyrotropin alfa, защото този гликопротеин ще се разгради в храносмилателната система на новороденото. Лактационна категория І.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Tolbutamide

  Tolbutamide

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антидиабетен лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  А10ВВ03

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория C

  Лактационна категория - ІV

  Tolbutamideпредставлява сулфанилуреен орален хипогликемик, който се ползва за лечение на захарен диабет тип ІІ. Доказано, е че Tolbutamideсе екскретира и чрез кърмата: след приложение на 2 х 500 мг/дневно Tolbutamideнивата му в кърмата са между 3 и 18 mcg/mL, а съотношението мляко:плазма е 0.09-0.4 съответно. Поради възможността от развитие на хипогликемия при новороденото, а също така и наднормено тегло и хиперсензитивност (кръстосана алергия със сулфонамидите) Tolbutamideсе класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Triamcinolone

  Triamcinolone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Хормонален лекарствен продукт, глюкокортикоид

  АТС код на лекарствения продукт

  A01AC01 & C05AA12 & D07AB09 & H02AB08 & R01AD11 & R03BA06 & S01BA05

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория C

  Лактационна категория - IV

  Triamcinoloneе флуириран кортикостероид за системна употреба, който може да бъде употребяван както орално\орални инхилации, така и парентерално или локално. Triamcinolone е около 2 пъти по мощен от Prednisone,докато Triamcinoloneacetonideе 8 пъти по мощен от Prednisone.Оралните инхалации с Triamcinolone не водят до потискане на хипоталамо-питуитарната ос на пациента. Молекулното тегло на Triamcinolone е ниско - 394 кило Далтона, което подсказва че препарата ще се елиминира и чрез кърмата. Приложението обаче (дори локално) на кортикостероиди с висока минералкортокостероидна активност е доказано, че води до пролонгиране на QT-интервала при новороденото, тежкостепенна хипертония, къшингоиден изглед на детето и електролитни аномалии. Лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Vasopressin

  Vasopressin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Хормонален лекарствен продукт, хипофизен хормон

  АТС код на лекарствения продукт

  Не е класифициран

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория В

  Лактационна категория - IІ

  Пациентките, които приемат Vasopressin & Lypressinпо повод на наличие на безвкусен диабет не съобщават проблеми с новородените. Дори да има елиминация на Vasopressinи чрез кърмата, това няма да има негативни последствия за кърмачето, защото продукта не притежава орална абсорбция. Лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.