Respiratory Agent

 • Acetylcysteine

  Acetylcysteine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Орален муколитик, антидот

  АТС код на лекарствения продукт

   R05CB01 & V03AB23 & S01XA08

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория В

  Лактационна категория - ІI

  Acetylcysteine (N-acetyl-L-cysteine)представлява муколитичен препарат, който се ползва като допълнителна терапия за лечение на абнормална пулмонална мукозна секреция. Антидот на Acetaminophen. Лекарствената форма за офталмологична употреба съдържаща Acetylcysteine се ползва за лечение на сух кератоконюнктивит. Същестува и лекарствена форма за орално приложение, която се ползва за лечение на мекониум илеус. Молекулното тегло на препарата е 163 кило Далтона, което подсказва, че той няма да се елиминира чрез кърмата или наличната екскреция ще е минимална, от друга страна при преждевременно новородени Acetylcysteine се прилага венозно в дози много по големи от евентуално екскретираните чрез кърмата такива без да се наблюдава каквато й да е токсичност. Поради това всички лекарствени форми съдържащи Acetylcysteine се класифицират в лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Aminophylline

  Aminophylline

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Ксантиново производно, антиастматичен препарат за системно приложение

  АТС код на лекарствения продукт

  R03DA05

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория С

  Лактационна категория - ІІІ

  Aminophyllineпредставлява сол на Theophylline, което е активното вещество което се установява в майчината кърма след приема на Aminophylline.Плазмените нива на Theophyllineв кръвта на майката и в кърмата са почти еднакви, като пикови плазмени концентрации се наблюдават 1-3 часа след орален прием на препарата при орален прием, и почти веднага след венозно приложение на Aminophyllin.При преждевременно новородени деца има и риск от акумулация на Theophylline, защото способностите има за елеминация на препарата са още ограничени, което може да доведе до ЦНС превъзбуда респ.гърчова симптоматика. Поради това и Aminophylineпо подобие на Theophylline се класифицира в лактационна категория ІІІ. 

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Ammonium chloride

  Ammonium chloride

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Респираторен лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  B05AX04 & G04BA01

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – ІV

  Ammonium chloride се конвертира до урея в черния дроб на пациента; хлордния йон измества бикарбоната. Поради наличния мутагенен потенциал на Ammonium chloride  той се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Arformoterol

  Arformoterol

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Бронходилататорен лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  Не е класифициран

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – ІІ

  Arformoterolпредставлява селективен дълго действащ бета-2 рецепторен агонист, бронходилататор. Представлява R,R-енантиомер на Formoterol,който притежава два пъти по мощен бронходилатиращ ефект от Formoterol. Прилага се чрез небулзация. Свързването с палзмените протеини е 52-65%, терминалния плазмен полу-живот е 26 часа, а молекулното тегло 345 кило Далтона – всичко това, показва че Arformoterol ще се екскретира и чрез кърмата. Поради това, че Arformoterol е ефективен само инхалаторно приложен, попадането на минимални количества от него в организма на кърмачето няма да доведе до генериране на орална бионаличност в организма на детето. Ето защо Arformoterol се класифицира в лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Azelastin & Fluticasone

  Azelastin & Fluticasone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антихистамин за системно приложение, втора генерация; кортикостероид за инхалаторна употреба

  АТС код на лекарствения продукт

  Не е класифициран

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория

  Приложен под формата на назален шпрей в стандартни дози Azelastin може да генерира  концентрации в кърмата, особено ако се ползва едновременно със симпатикомиметици като Псевдофедрин, при тези данни можем да очакваме развитие на седатация, абдоминални колики и\или повишена раздразнителност при новороденото. Плазмения полу живот на Азеластин е 22 часа, а на неговия главен метаболит Дезметилазеластин е 55 часа. Екскретира се главно чрез фецеса (73%). Лактационна категория ІІІ.

  Fluticason подобно на другите инхалаорни кортикостероиди се абсорбира в майчиното кръвообръщение и се ескретира с кърмата, в количества които не могат да повлияят на новороденото.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Beclomethasone

  Beclomethasone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Кортикостероид за инхалаторна употреба

  АТС код на лекарствения продукт

  A07EA07 & D07AC15 & R01AD01 & R03BA01

  FDAкатегория по време на бременност

  Не е класифициран

  Лактационна категория ІV

  Според официалната монография на Beclomethasone (по данни от производителя) поради възможността за настъпване на сериозни странични реакции при кърмещите новородени (при все, че елиминацията чрез кърмата е незначителна) трябва да се избере дали ще се прекрати кърменето или ще се прекрати употребата на този препарат по време на лактация. Лактационна категория ІV както за лекарствените форми за инхалаторна, така и за интраназална употреба.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Betamethasone

  Betamethasone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Кортикостероид

  АТС код на лекарствения продукт

  A07EA04 & C05AA05 & D07AC01 & H02AB01 & R01AD06 & R03BA04 & S01BA06 & S02BA07 & S03BA03

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория C

  Лактационна категория – ІІ

  Bethamethasoneпритежава молекулно тегло 436 за ацетатната сол и 517 далтона за натриево фосфатната форма; биологичният полу-живот на Bethamethasone е 36-54 часа, а елиминацията му е предимно ренална. Всичко това, показва че Bethamethasone ще се екскретира и чрез кърмата при все в минимални количества поради това, че се ползва предимно под формата на лекарствени продукти за локално въздействие. Ето защо Bethamethasone се класифицира в  лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Budesonide

  Budesonide

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Глюкокортикостероид за инхалаторна употреба

  АТС код на лекарствения продукт

   A07EA02 & D07AC09 & R01AD05 & R03BA02

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория В

  Лактационна категория

  Според официалната монография на препарата (по данни от производителя) поради възможността за настъпване на сериозни странични реакции при кърмещите новородени (при все, че елиминацията чрез кърмата е незначителна) трябва да се избере дали ще се прекрати кърменето или ще се прекрати употребата на този препарат по време на лактация. Лактационна категория ІV както за лекарствените форми за инхалаторна, така и за интраназална употреба. Лактационна категория ІІ за дерматологичната лекарствена форма.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Caspofungin

  Caspofungin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антифунгиален лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  J02AX04

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – ІІІ

  Caspofungin  инхибира синтезата на глюкан (интеграмен компонент от стената на гъбите) и е първият представител на ликопептидазните антифунгиални лекарствени продукти. Caspofungin    представлява полу-синтетичен липопептид (ехинокандин), който се добива от ферментацията на гъбата Clarea lozoygenis. Caspofungin    е одобрен за лечението на кандида инфекциите, както и за лечение на инвазивни аспергилози, при пациенти които не могат да толерират приложението на други антифунгиални лекарствени продукти. Молекулното тегло на Caspofungin    е 10-93 Далтона, бионаличността след венозно приложение е 100%, а свързването с плазмените протеини е 97%. Плазменият клирънс на Caspofungin    се формира предимно от разпределение и по-малко от екскреция, като гама-полуживотът му е 40-50 часа. Високото молекулно тегло на Caspofungin    , както и високият му афинитет към плазмените протеини ще лимитират ескрецията му през кърмата, но дългия полу-живот на Caspofungin     показва, че известни количества от него ще се екскретират и чрез млякото. Caspofungin    е продукт със средно изразен токсичен потенциал (хепатотоксичност) и поради това употребата му в периода на лактацията   се класифицира  в лактационна категория ІІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Ciclesonide

  Ciclesonide

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Кортикостероид за инхалационна употреба

  АТС код на лекарствения продукт

  R01AD13 & R03BA08

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – IV

   Ciclesonideе нехалогениран глюкокортикоид за инхалационна употреба (лечение/профилактика на бронхиална астма и лечение на алеричен ринит). Представлява пролекарство, което се хидролизира ензимно до активната съставка des-ciclesonid.Бионаличността на Ciclesonideи неговия активен метаболит е незначителна, но активния метаболит има афинитет към кортикостероидните рецептори 12 пъти по силен от този на Dexamethasone. Плазмения полу-живот на Ciclesonideе около 70 минути, а на неговия активен метаболит около 6-7 часа. Молекулното тегло на Ciclesonideе 541 кило Далтона, афинитета към плазмените протеини е много силен. От посочените по-горе данни можем да заключим, че както Ciclesonideтака и неговия активен метаболит ще се ескретират и чрез кърмата. Последствията за кърмачето от спецификата на продукта могат да бъдат потискане на хипоталамо-питуитарната-адренална функция ето защо Ciclesonideсе класифицира в   лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Codeine

  Codeine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

   Наркотичен аналгетик, антитусивен препарат

  АТС код на лекарствения продукт

   R05DA04

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория C

  Лактационна категория - ІV

  Codeine се метаболизира в майчиния организъм хепатално чрез CYP2D6изоензимните системи доMorphine (5%),Norcodeine (15%) иCodein-6-glucoronide(80%).Codeine сам по себе си има много слаба аналгетична активност, като тя се обуславя от морфина и кодеин – 6 – глюкоронидните метаболити.Codeine и производните му се отделят много слабо чрез коластрата, но в кърмата концентрациите на кодеин са 124 гами\литър и на морфин между 1.9 и 20 гами\литър (след прием на 60 мг кодеин от майката) – това прави около 0.3% елиминация чрез кърмата от приетата майчина доза, но особеността тук е че елиминацията на кодеин чрез кърмата продължава около 6 дни след преустановяване приема наCodeine. Независимо, че отделяните чрез кърмата количества са ниски при новороденото особено ако е преждевременно родено може да се развие сънливост (в 20% от кърмачетата), асимптоматична брадикардия, изоставане в развитието, ЦНС депресия и апнея\цианоза (особено ако се прилага в доза от по 60 мг\6 часа). Риска от развитието на апнея\цианоза е особено висок при майки които ползват хероин или сходни наркотици. Лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Dexamethasone

  Dexamethasone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Кортикостероид

  АТС код на лекарствения продукт

  A01AC02 & C05AA09 & D07AB19 & D10AA03 & H02AB02 & R01AD03 & S01BA01 & S02BA01 & S02BA06 & S03BA01

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория С

  Лактационна категория

  Dexamethasoneе кортикостероиден продукт с дълъг плазмен полу-живот, чието молекулно тегло е 516 кило Далтона поради което можем да учакваме екскреция на Dexamethasone в кърмата. Приложението на Dexamethasone преди раждането, както и след раждането води до частично подтискане на лактацията поради намаление серумните нива на пролактин и тиреотропин рилизинг хормона. Неблагоприятни въздействия от употребата на Dexamethasone по време на лактация досега не са съобщавани, при все това е разумно да се избере друг препарат за лечение в този период. Лактационна категория IV за лекарствените форми за системно приложение и лактационна категория ІІ за останалите лекарствени форми.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Dextromethorphan

  Dextromethorphan

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антитусивен препарат

  АТС код на лекарствения продукт

  R05DA09

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория С

  Лактационна категория - ІІІ

  Dextromethorphan може да се ползва при новородени на възраст над 30 дни, но лекарствените форми с Декстрометорфан съдържат алкохол, което е основание да класифицираме това лекарство в лактационна кетагория ІІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Doxylamine

  Doxylamine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антихистамин/антиеметик

  АТС код на лекарствения продукт

  R06AA09

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория B

  Лактационна категория – ІV

  Doxylamineпредставлява антихистамин от етаноламиновия клас, който е одобрен за употреба самостоятелно и като седатив, влиза в състава на комбинирани лекарствени форми за лечение на обща настинка и/или кашлица. В някои държави не се ползва като антихистамин, поради силно изразения си седативен ефект. Оралната бионаличност на Doxylamine е около 25% при орално приложение и 71% при назално приложение; метаболизма е хепатален, а плазменият полу-живот е 6-12 часа; молекулното тегло на Doxylamine е 270 далтона. От фармакокинетиката на Doxylamine можема да заключим, че Doxylamine ще се екскретира и чрез кърмата. Поради наличието на силен седативен ефект Doxylamine не е подходящ за употреба в периода на лактацията и се класифицира в  лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Epinephrine

  Epinephrine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Продукти въздействащи на нервната система, невротрансмитер

  АТС код на лекарствения продукт

  A01AD01 & B02BC09 & C01CA24 & R01AA14 & R03AA01 & S01EA01

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория - II

  Epinephrineе широко използван симпатикомиметик (предимно алфа-миметик), който се прилага за лечение на шокови състояния, остра глаукома, аларгечни реакции вкл.бронхиална астма и назална конгестия. Началото на действието на Epinephrine настъпва 5-10 мин след приложението му и продължава около 4 часа. Метаболизира се чрез МАО и СОМТ в адренергичните неврони и се елиминира предимно чрез урината. Приложен венозно Epinephrine ще се елиминира и чрез кърмата, като високи венозни или средни интраартериални дози Epinephrine ще водедат до временно намаление на обема на отделяната кърма, но способността за кърмене не се нарушава. Поради слабата си орална абсорбция обаче, новороденото няма да се повлияе неблагоприятно, независимо от начина на приложение на Epinephrine (парентерално, назално, еднотрахеално, локално или епидурално). Лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Flunisolide

  Flunisolide

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антиастматичен лекарствен продукт, кортикостероид за инхалационна употреба

  АТС код на лекарствения продукт

  R01AD04 & R03BA03

  FDAкатегория по време на бременност

  Не е класифициран

  Лактационна категория - ІІ

  Flunisolideпредставлява кортикостероид за инхалацинно приложение, който е одобрен за поддържащо лечение на пациенти страдащи от бронхиална астма. Лекарствената форма за назално приложение се ползва за поддържащо лечение на сезонен ринит. Общата системна бионаличност на инхалаторния Flunisolide е около 40%-50% от приложената доза от продукта. Независимо от начина му на приложение Flunisolide се метаболизира бързо до по слабо потентни коктикостероиди и неактивни метаболити. Плазмения полу-живот на Flunisolide е около 1.8 часа Не се наблюдава акумулация на Flunisolide и\или неговите метаболити в плазмата. Молекулното тегло на Flunisolide е 444 кило Далтона. От фармакокинетика на продукта можем да направим заключение, че елиминираните крез кърмата количества, ще са толкова незначителни, че няма да повлияят негативно на кърмачето, още повече че оралната бионаличност на Flunisolide е едва 7% от приложената орално доза. Елиминира се предимно чрез урината. Лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Fluticasone

  Fluticasone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Лекарствен продукт повлияващ хормоналната система, глюкокортикостероид

  АТС код на лекарствения продукт

  D07AC17 & R01AD08 & R03BA05

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория

  Fluticasoneпредставлява флуориран глюкокортикостероид предназначен за лечение бронхиална астма, както и за лечение на някои кожни заболявания. Биологичният полу-живот на лекарствения продукт е 10 часа, свързването с плазмените протеини 91%, а молекулното тегло 444 кило Далтона. Бионаличността при интраназална/инхалаторна употреба е 0.51%, което дава основание лекарствените форми за инхалаторна употреба да бъдат класифицирани в лактационна категория ІІ. Локалното приложение обаче на глюкокортикостероиди с относително висока минералкортикоидна активност се асоциира с развитие на сериозни токсични реакции при новороденото, като напр.пролонгация на QT-интервала, къшингоиден изглед, изоставане в развитието на кърмачето, както и в поява на електролитни аномалии поради което лекарствените форми за дерматологична употреба се класифицират в лактационна категория ІІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Formoterol

  Formoterol

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Лекарствен продукт повлияващ респираторната система, бронходилататор/симпатикомиметик

  АТС код на лекарствения продукт

  R03AС13

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория C

  Лактационна категория – ІІ

  Formoterolе мощен, дългодействащ, селективен бета-2 рецепторен агонист, който се ползва като бронходилататор. Молекулното тегло на Formoterol е 344 кило Далтона, свързването с плазмените протеини е 61-64%, а биологичният полу-живот е 10 часа – всичко това теоретично показва, че Formoterol ще се екскретира и чрез кърмата, на практика обаче ниската инхалаторна бионаличност на Formoterol (4-9 pg/mL) подсказва, че екскретираните количества ще бъдат сигнификантно незначителни. Ето защо Formoterol се класифицира в лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Guaifenesin

  Guaifenesin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Експекторант

  АТС код на лекарствения продукт

  R05CA03 & QM03BX90

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория С

  Лактационна категория - ІII

  Препаратът е показан за употреба при новородени на възраст над 2 месеца. Няма данни дали се екскретира или не чрез кърмата, но от общата фармакокинетика на лекарственото средство не можем да очакваме настъпване на неблагоприятни странични реакции при кърмачето, но лекарствените форми на препарата са сравнително високоалкохолни, поради което се класифицира в лактационна категория категория ІІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Hydrocortisone

  Hyrdocortisone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Глюкокортикостероид

  АТС код на лекарствения продукт

  A01AC03 & A07EA02 & C05AA01 & D07AA02 & H02AB09 & S01BA02 & S02BA01

  FDAкатегория по време на бременност

   Категория С

  Лактационна категория - ІV

  Hydrocortisoneи неговия неактивен прекурсор Cortisoneса съставна част (в малки количества) на кърмата. Нормално кърмата съдържа между 0.2 и 32 ng\mL Hydrocortisone, като най-високи концентрации се установяват в коластрата (7.5% от нивата на Hydrocortisone в плазмата). Hydrocortisone се ползва за лечението на различни заболявания: физиологични дози Hydrocortisone се ползват за лечение на хормонален дефицит на надбъбреците, а фармакологични дози се ползват като противовъзпълителна и\или имуносупресивна терапия. Приложението на кортикостероиди с висока минералкортиоидна активност може да има обаче за последствие пролонгация на QT– интервала при новороденото, развитие на къшингоиден изглед, тежкостепенна хипертония, забавяне в развитието на новороденото и настъпване на електролитни аномалии. Лактационна категория ІV за всички лекарствени форми съдържащи Hydrocortisone.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Hydroxychloroquine

  Hydroxychloroquine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антималариален лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  P01BA02

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория – ІV

  Hydroxychloroquineсе ползва за лечение на малария, системен лупус еритематодес и ревматоиден артрит. Hydroxychloroquine доказано се екскретира и чрез кърмата, като нивата му в кърмата се движат между 0.85-1.46 mcg/mL, като е изчислено, че при прием на 1000 мл кърма от новороденото, то ще приеме 0.35% от майчината доза Hydroxychloroquine (при употреба на 200 мг/12 часа Hydroxychloroquine от майката). Поради ниската си елеминация, както и поради възможността за натрупване на токсични количества Hydroxychloroquine в организма на новороденото  употребата му в периода на лактацията е противопоказана. Ето защо Hydroxychloroquine се класифицира  в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Ipratropium

  Ipratropium

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Бронходилататорен лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  R01AX03 & R03BB01

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория B

  Лактационна категория – ІІ

  Ipratropiumпредставлява антихолинергичен лекарствен продукт структурно свързан с Atropine– четвъртичен амониев бромид, който се ползва като инхалаторен бронходилататор. Молекулното тегло на Ipratropium е 412 кило Далтона, свързването с плазмените протеини 0-9%, а биологичният му полу-живот е 2 часа – всичко това съчетано с липофилната натура на продукта показва, че Ipratropium ще се екскретира и чрез кърмата, при все в несигнификантни количества. Ето защо Ipratropium се класифицира в лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Isoetharine

  Isoetharine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Бронходилататор

  АТС код на лекарствения продукт

  R03AC07

  FDAкатегория по време на бременност

  Не е определена

  Лактационна категория – ІІІ

  Isoetharine представлва бета-2 рецепторен антагонист наричан още „бабата на адреналина“ и през 70-те години на миналия век се е ползвал като препарат от първи ред за реверзиране на бронхобструкции. Понастоящем Isoetharine е отпаднал от съвременните терапевтични схеми. Поради потенциала си да предизвиква тежкостепенна тахикардия вкл.и при новороденото Isoetharine се класифицира в лактационна категория ІІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Isoproterenol

  Isoproterenol

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Бета-адренергичен агонист (стимулира бета-1 и бета-2 рецепторите)

  АТС код на лекарствения продукт

  C01CA02 & R03AB02 & R03CB01

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория C

  Лактационна категория - II

  Isoproterenolпредставлява симпатикомиметичен бронходилататор (стимулира бета-1 и бета-2 рецепторите), чиито плазмен полу-живот е 3-7 часа, а продължителността на действие при венозно приложение е между 8 и 50 минути. Метаболизира се чернодробно чрез МАО и СОМТ до неактивния метаболит 3-О-methyl-Isoproterenol. От тези фармакокинетични данни можем да извадим заключението, че минималната екскреция на Isoproterenol и през кърмата няма да доведе до развитие на неблагоприятни странични реакции при кърмачето, още повече, че оралната бионаличност на препарата е слаба. Лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Levalbuterol

  Levalbuterol

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Лекарствен продукт въздействащ на вегетативната нервна система, селективен (бета-2) симпатикомиметик

  АТС код на лекарствения продукт

  R03AC02 & R03CC02

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория - ІІ

  Levalbuterolе бета-2 адренергичен рецепторен антагонист, който действа като бронходилататор (R-етантиомер на Albuterol). Ползва се за лечение на реверзибелни бронхообструкции при деца над 6 годишна възраст, както и при възрастни пациенти. От размера на молекулното тегло на препарата (240 кило Далтона) и елиминациянния полу живот на продукта (4 часа) можем да заключим, че Levalbuterol ще се елиминира и чрез кърмата. Обаче на практика плазмените концентрации на Levalbuterol след орална инхалация са много ниски. Лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Metaproterenol

  Metaproterenol

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Бронходилататор

  АТС код на лекарствения продукт

  R03AB03 & R03CB03 & R03CB53

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория C

  Лактационна категория – IІІ

   Metaproterenolпредставлява бронходилататор, който се ползва за лечение на бронхиална астма. Селективен бета-2 рецепторен агонист с молекулно тегло 211 кило Далтона, 3% бионаличност при инхалаторна употреба и 40% бионаличност ако е приет орално; биологичния полу-живот на Metaproterenol e6 часа, което показва, че продукта ще се елиминира и чрез кърмата. Очакваните странични реакции при кърмачето включват поява на неонатарна тахикардия, хипогликемия и мускулен тремор, ето защо Metaproterenolсе класифицира в лактационна категория ІІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Mometasone

  Mometasone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Хормонален лекарствен продукт, кортикостероид

  АТС код на лекарствения продукт

  D07AC13 & R01AD09 & R03BA07

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория C

  Лактационна категория – ІІ

  Mometasoneпредставлява кортокостероид, който се ползва както дермално, така и интраназално/инхалаторно. Системната бионаличност на инхалирана единична доза от 400 mcg е под 1%, като плазмените нива при повечето пациенти са близко или под физиологичната граница на нормата (50 pg/mL). При използване на препоръчваната доза Mometasone от 2 х 400 mcg/дневно, инхалаторно в продължение на 28 дни, средните пикови концентрации на Mometasone в плазмата на пациента са между 94-114 pg/mL. При интраназална употреба на Mometasone концентрациите му в плазмата не могат да се установят т.е.липсва системна бионаличност. Трябва да се знае също така, че попадналото в системната циркулация количество Mometasone подлежи на интензивен чернодробен метаболизъм. Молекулното тегло на Mometasone е 513 кило Далтона, а свързването с плазмените протеини е 98-99% - това съчетано с интензивния чернодробен метаболизъм на Mometasone показва, че чрез кърмата ще се екскретират минимални/несигнификантни количества Mometasone, като не се очаква развитие на неблагоприятни странични реакции при кърмачето, ако майката употребява този лекарствен продукт в периода на лактацията. Ето защо Mometasone се класифицира в лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Mupirocin

  Mupirocin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антибиотик

  АТС код на лекарствения продукт

  D06AX09 & R01AX06

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория B

  Лактационна категория – ІІ

  Mupirocinе антбиотик, който е активен срещу много Gram (+)бактерии вкл.метицилин резистентни нокси, както и срещу някои Gram (-)бактерии. В концентрациите, в които се прилага за дерматологична употреба Mupirocin действа антибактериално. Mupirocin е показан за лечение на травматични кожни лезии с площ не повече от 100 ст2, а също така за лечение на импетиго. Назалният шпрей съдържащ Mupirocin се ползва за ерадикация на назална колонизация причинена от MRSAпри възрастни пациенти. Минимални количества Mupirocin се абсорбират в системното кръвообращение след приложение на дерматологичният крем, но не и при употреба на унгвента. При употреба на назалният шпрей съдържащ Mupirocin в системната циркулация попадат 3.3% от приложената доза от продукта. Попаднал в системното кръвообръжение Mupirocin се метаболизира бързо до мупиронова и монова киселини, чиито плазмен полу-живот е 20-40 и 30-80 минути респективно. Молекулното тегло на свободните киселини е около 500 далтона, всички това показва, че сигнификантни количества от Mupirocin няма да достигнат кърмата. Ето защо Mupirocin  се класифицира в  лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Nedocromil sodium

  Nedocromil sodium

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антиинфламаторен лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  R01AC07 & R03BC03 & S01GX04

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория B

  Лактационна категория – ІІ

  Nedocromil sodium представлява мастоцитен стабилизатор, който се ползва като офталмологиен антиалергик и за предотвратяване на бронхообструкция. Молекулното тегло на Nedocromil sodium е 415 далтона, свързването с плазмените протеини е 89%, а биологичният му полу-живот е около 3.3 часа. Nedocromil sodium не притежава изразен токсичен потенциал и и поради това отделените чрез кърмата количества няма да представляват токсичен риск за новороденото. Ето защо Nedocromil sodium се класифицира в лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Neomycin

  Neomycin

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Аминоглюкозиден антибиотик

  АТС код на лекарствения продукт

  A01AB08 & A07AA01 & B05CA09 & D06AX04 & J01GB05 & R02AB01 & S01AA03 & S03AA01

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория D

  Лактационна категория - ІІ

  Neomycinпредставлява аминоглюкозиден антибиотик, който притежава минимална (под 3%) системна абсорбция, ако е приложен пер ос или ректално, но ако гастроинтестиналният мотилитет е подтиснат системната абсорбция се увеличава. Молекулното тегло на Neomycin е 614 Далтона, а биологичният полу-живот 2-3 часа, което показва, че продукта ще се екскретира и чрез кърмата, при все че количествата ще са несигнификантни. Ето защо Neomycin   се класифицира в лактационна категория ІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Oxtriphylline

  Oxtriphylline

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антитусив

  АТС код на лекарствения продукт

  R03DA02

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – ІІІ

  Oxtriphyllineсе метаболизира до Теофилин след приема от пациента, който принадлежи към лактационна категория ІІІ. Ето защо Oxtriphylline също се класифицира в лактационна категория ІІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката.NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Pentamidine

  Pentamidine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антималариален лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  P01CX01 & QP51AF02

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – I &ІV

  Pentamidineе лекарствен продукт с все още неизяснен механизъм на действие: вероятно инхибира синтезата на ДНК и РНК, фосфолипиди и протеини; възможно е и да е фолатен антагонист. Системните концентрации генерирани след инхалационното приложение на Pentamidine са изклчително ниски и нивата му в кърмата са на практика нулеви. Ако обаче Pentamidine се приложи парентерално /мускулно или венозно/ в кърмата се установяват известни оличества от него. Молекулното тегло на Pentamidine е 340 Далтона, свързването с плазмените протеини е 69%, а биологичният полуживот на Pentamidine е 6.5-9.5 часа. Pentamidine е лекарствен продукт с токсичен потенциал и ако се употреби парентерално в периода на лактацията новороденото ще е изложено на токсикологичен риск: хипотония, костно-мозъчна депресия, гастроинтестинална токсичност, нефро- и хепатална токсичност. Ето защо лекарствените форми на Pentamidine за парентерална употреба се класифицират  в лактационна категория ІV, а лекарствените форми за инхалаторна употреба в лактационна категорияI.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката. NB!! Пълната елиминация на лекарството и/или неговите метаболити се изчислява като размера на биологичния/терминалния полу-живот се умножи по 3.3 т.е.ако биологичният полу-живот е 1 час, можем да приемем че организма на майката ще е чист от лекарствения продукт след 3.3 часа.

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Phenylephrine

  Phenylephrine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Лекарствен продукт въздействащ на нервната система, алфа-1 рецепторен агонист

  АТС код на лекарствения продукт

  C01CA06 & R01AA04 & R01AB01 & R01BA03 & S01FB01 & S01GA05

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория - ІV

  Оралната бионаличност на Phenylephrine е около 40%, лекарството се екскретира масивно и чрез кърмата. Липсват данни за нивата на препарата в кърмата, но от общите фармакокинетичните данни на препарата може да се очаква неблагоприятно повлияване на кърмачето (хипертонични реакции, тахиаритмии, евент.белодробен оток и повишена раздразнителност) поради което препарата се класифицира като токсичен за новороденото. Системното приложение на Phenylephrine може да доведе до намаляне обема на отделяната кърма поради потискане секрецията на пролактин. Лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Potassium Iodine

  Potassium Iodine

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Неорганичен есенциален микронутриент

  АТС код на лекарствения продукт

  R05CA02 & S01XA04 & V03AB21

  FDAкатегория по време на бременност

  Не е класифициран

  Лактационна категория - ІV

  Potassium Iodine (елементарен йод) е есенциален за кърмачето микроелемент, който е съставна част от кърмата. Новороденото се нуждае от 15 гами\кг\дневно елементарен йод ако е нормално новородено и 30 гами\кг\дневно, ако е преждевременно родено. Употребата на повишени количества йод от майката обаче увеличава йодното съдържание на кърмата (нивата са между 175 и 684 гами\литър с огромни индивидуални вариации в тези стойности) и може да причини най-често транзиторен хипотиреоидизъм при кърмачето (при все, че са установявани и нива от порядъка на 87 единици\литър на TSH). Функцията на щитовидната жлеза се възстановява след около седмица след преустановяване на кърменето. По рядко можем да очакване настъпване на хипертиреоидизъм при новороденото с развитие на гуша и повишени нива на йода в урината. Лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Salmeterol

  Salmeterol

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Лекарствен продукт повлияващ вегетативната нервна система, симпатикомиметик, селективен бета-2 рецепторен агонист

  АТС код на лекарствения продукт

  R03AC12

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория - І

  Salmeterolпредставлява симпатикомиметичен бронходилататор (селективен бета-2 адренергичен продукт), който се ползва за лечение на бронхиална астма и ХОББ. Поради това, че се прилага инхалаторно, плазмените нива на Salmeterol са почти неустановими при рутинен анализ, освен ако няма орално поглъщане на Salmeterol. Молекулното тегло на Salmeterol е 604 кило Далтона, свързването с плазмените протеини е 96%, а плазмения полу-живот е 5.5 часа, но както вече споменахме плазмените нива на продукта са почти неустановими на практика, от което можем да заключим, че няма да има сигнификантна екскреция на Salmeterol чрез кърмата. Лактационна категория І.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Tetrahydrozoline

  Tetrahydrozoline

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Имидазолов дериват

  АТС код на лекарствения продукт

  R01AA06 & S01GA02

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория C

  Лактационна категория - ІV

  Поради това, че липсват данни както за метаболизма така и за екскрецията на този препарат кърменето трябва да се преустанови по време на приложението на Тетрахидрозолин или да се избере друг представител на назалните деконгестанти с известни и предвидими фармакокинетични параметри. Тетрахидрозолин хидрохлорид не трябва да се ползва (по данни от производителя) при деца под 2 годишна възраст. Лактационна категория ІV, както за офталмологичната,така и за лекарствената форма за назална употреба.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Theophylline

  Theophylline

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Лекарствен продукт повлияващ дихателната система, металксантин

  АТС код на лекарствения продукт

  R03DA04

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория А

  Лактационна категория - ІII

  Theophyllineсе елиминира бавно от майчиния организъм, а от друга страна свързването на препарата с плазмените протеини и ниско и поради това ще се елиминира и чрез кърмата макар и в минимални количества – на практика се елиминират около 1% от приетата доза от майката. Съотношението мляко\плазма е 0.7. Поради това, обаче че бионаличността на различните лекарствени форми съдържащи Theophyllineварира много (едни лекарствени форми генерират по висока бионаличност от други), а и поради факта че преждевременно родените деца ще се по чувствителни към действието на препарата (може да се получи ЦНС стимулация при новороденото, която да се прояви с възбуда до евент.поява на гърч, от приема на Theophyllineот майката) препарата се класифицира в лактационна категория ІІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Tinidazole

  Tinidazole

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Антипротозоен лекарствен продукт

  АТС код на лекарствения продукт

  J01XD02 & P01AB02

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория С

  Лактационна категория – IІІ

  Tinidazoleпринадлежи към представителите на ІІ-ра генерация 5-нитроимидазоли, структурно близък до Метронидазол. Tinidazole е показан за лечение на трихомониаза, гиардиаза и амебиаза. Оралната му бионаличност е 100%, а плазмения полу-живот 12-14 часа, свързването с плазмените протеини е 12%. Още през 1972 година е установено, че Tinidazole се екскретира и чрез кърмата, като съотношението мляко:плазма е 1.62 след 7 невен курс с лекарствения продукт, което обуславя приема на 0.1 mg/kgот кърмачето.  Лактационна категория ІІІ.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Triamcinolone

  Triamcinolone

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Хормонален лекарствен продукт, глюкокортикоид

  АТС код на лекарствения продукт

  A01AC01 & C05AA12 & D07AB09 & H02AB08 & R01AD11 & R03BA06 & S01BA05

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория C

  Лактационна категория - IV

  Triamcinoloneе флуириран кортикостероид за системна употреба, който може да бъде употребяван както орално\орални инхилации, така и парентерално или локално. Triamcinolone е около 2 пъти по мощен от Prednisone,докато Triamcinoloneacetonideе 8 пъти по мощен от Prednisone.Оралните инхалации с Triamcinolone не водят до потискане на хипоталамо-питуитарната ос на пациента. Молекулното тегло на Triamcinolone е ниско - 394 кило Далтона, което подсказва че препарата ще се елиминира и чрез кърмата. Приложението обаче (дори локално) на кортикостероиди с висока минералкортокостероидна активност е доказано, че води до пролонгиране на QT-интервала при новороденото, тежкостепенна хипертония, къшингоиден изглед на детето и електролитни аномалии. Лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.

 • Zafirlukast

  Zafirlukast

  Фармакотерапевтичен клас на лекарствения продукт

  Лекарствен продукт повлияващ дихателната система, пептиден антагонист на левкотриеновите рецептори

  АТС код на лекарствения продукт

  R03DC01

  FDAкатегория по време на бременност

  Категория B

  Лактационна категория - IV

  Zafirlukastпредставлява орален, селективен пептиден антагонист на левкотриеновите рецептори, който е одобрен за профилактика и хронично лечение на бронхиална астма. Метаболизира се интензивно в черния дроб до неактивни метаболити, свързването му с плазмените протеини е над 99%, а терминалния полу-живот е 10 часа. Произвидителя на Zafirlukast съобщава, че препарата се екскретира и чрез кърмата. При орален прием на 40 mg\12 часа плазмените steady-stateконцентрации са 255 ng\mL, а равновесните концентрации в кърмата са около 50 ng\mL, което прави съотношение мляко\плазма 0.2 т.е.детето ще приеме около 0.6% от оралната майчина доза. При все това във връзка с потенциалната туморогенност на препарата, установена при опитни животни, както и поради повишената чувствителност на новороденото към страничните реакции на препарата той се класифицира в лактационна категория ІV.

   

  Категория І - Напълно безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не се екскретират чрез кърмата. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІ - Относително безопасни за детето

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, не генерират в кърмата концентрации, или генерираните там концентрации не са в състояние да окажат дори потенциално неблагоприятно влияние върху кърмачето. Кърменето не е необходимо да се прекъсва по време на приема на дадения препарат.

  Категория ІІІ - Безопасни за детето след елиминация на дадения препарат от майчиния организъм

  Лекарството и неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, генерират в кърмата концентрации, които могат да имат реално или потенциално неблагоприятно въздействие върху новороденото, ако по време на лечението\изследването с дадения препарат се извършва и кърмене. По време на лечението\изследването с дадения препарат кърменето се преустановява. Естественото хранене може да се възстанови след период съотвестващ на пълната елиминация на лекарството и\или неговите метаболити от кръвната плазма на майката

  Категория ІV - Безопасни за майката, но токсични за новороденото

  Лекарството или неговите метаболити, независимо от това дали са фармакологично активни или не, или не е известно дали се елиминират чрез кърмата или генерираните там концентрации могат да окажат неблагоприятно въздействие върху детето при все, че препарата е безопасен за майчина употреба. Приема на препарата е противопоказан по време на лактация, поради теоретична възможност за развитие на токсични странични реакции в новороденото – или да не се приема съответния препарат по време на лактация или естественото хранене да се преустанови окончателно и да се премине към изскуствено хранене.

  Категория V – лекарства, които сигнификантно редуцират обема на отделяната кърма

  Лекарството или неговите метаболити, водят до сигнификантна редукция на обема на отделяна кърма, така че естественото хранене е невъзможно да бъде извършеноper via naturalis.